Schoolleidersregister PO logo herregistratie

Vaak gestelde vragen

Schoolleiders die de door de hun doorgemaakte ontwikkeling achteraf bij ons laten waarderen in het kader van herregistratie, hebben vaak vooraf de volgende vragen:

1. Kan ik als schoolleider in één keer alle 100 punten halen om zo aan mijn herregistratieverplichting voldoen?
Ja, maar dit zal eerder een uitzondering dan regel zijn (ongeacht voor welk extern bureau wordt gekozen als professioneel beoordelaar).  Om aan 100 punten te komen moet er namelijk sprake zijn van een zeer sterke ontwikkeling, zowel qua breedte (aantal professionaliseringsthema’s) als qua niveau.

Immers, er worden 10 punten per afgedekt thema + 0, 10 of 20 extra punten voor het niveau van ontwikkeling (niet per thema) toegekend.

Om in één keer alle 100 punten te halen dienen minimaal 8 professionaliseringsthema’s te worden afgedekt en er sprake te zijn van niveau 6 van de Table of Learning  (8 x 10 punten per afgedekt thema + 20 punten voor het niveau van ontwikkeling. 

2. Wat zijn 'achteraf te waarderen activiteiten'?

Onder “achteraf te waarderen activiteiten” vallen álle vormen van leren waarvan je zelf vindt dat deze bijdragen aan jouw ontwikkeling als schoolleider. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Maar dus ook het volgen van een opleiding of scholingstraject dat niet is opgenomen in de catalogus. Het gaat om alle zaken die bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling.

Lees hier welke top 10 te waarderen activiteiten bij ons als professioneel beoordelaar het vaakst worden aangedragen. 

3. Wat houdt de Table of Learning precies in?

De Table of Learning van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Lee Shulman is een soort taxonomie voor professioneel leren en bevat zes niveaus. Met behulp van deze taxonomie beoordelen wij het niveau van jouw totale ontwikkeling als schoolleider.

Bekijk hier wat exact onder niveau 4,5 en 6 van de Table of Learning wordt verstaan. 

4. Een onderdeel van jullie werkwijze in het kader van herregistratie is het waarderingsgesprek. Wat houdt dit gesprek in?

Voorheen heette dit gesprek het validerend gesprek, maar de term waarderingsgesprek heeft een positievere, minder beoordelende bijklank. Het waarderingsgesprek is een verdiepende / onderzoekende dialoog waarbij het reflecteren op ervaringen centraal staat. In het gesprek zoeken wij naar congruentie tussen wat je als schoolleider zegt en doet. Wij vragen je om meer beeld te geven. Wat zou je voorheen hebben gedaan? Wat doe je nu? Waaruit blijkt dat je je hierin ontwikkeld hebt?

Het waarderingsgesprek wordt altijd afgenomen door  twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening van een enkele persoon. Hierbij kiezen wij voor de assessorencombinatie van een assessmentprofessional of -psycholoog en een domein deskundige, iemand met gedegen onderwijs-gerelateerde kennis en ervaring.

5. Wat zijn de exacte investeringskosten?

De investeringskosten hangen grotendeels samen met het aantal professionaliseringsthema’s dat in een gesprek worden meegenomen en variëren tussen de € 750,- ( 1 thema; max. 30 punten) en €1450,- (8 thema’s of meer; max. 100 punten).

Dit betekent dat de investeringskosten in principe losstaan van het aantal punten dat een schoolleider daadwerkelijk toegekend krijgt.

6.Vanaf wanneer geldt de nieuwe herregistratiesystematiek?

De nieuwe herregistratiesystematiek geldt al vanaf medio november 2020. Hierbij is er voor professioneel beoordelaars wel sprake van een overgangsregeling tot 1 februari 2021.

7. Hoe verhouden de nieuwe professionaliseringsthema's zich tot de oude thema's?

In deze conversietabel kan je zien hoe de nieuwe professionaliseringsthema’s zich verhouden tot de oude thema’s. In de eerste kolom zie je de oude professionaliseringsthema’s staan. In de tweede kolom staan de deelthema’s die bij betreffend professionaliseringsthema horen. In de derde kolom lees je hoe het nieuwe professionaliseringsthema heet.

8. Wat als mijn ontwikkeling niet (goed) past in een van de vastgestelde professionalseringsthema's?

Dat is geen probleem. De de eis dat jouw ontwikkeling moet passen in een van de vastgestelde thema’s is immers bij de nieuwe herregistratiesystematiek losgelaten. Jouw ontwikkeling loopt namelijk niet per sé langs deze thema’s.

9. Wat als jullie concluderen dat ik als schoolleider mezelf op een ander thema of meer thema's heb ontwikkeld dan ik aanvankelijk had doorgegeven?

Dat is geen probleem en heeft ook geen invloed op de investeringskosten. Hoewel wij vooraf aan je vragen om aan te geven op welke thema(‘s) jouw ontwikkeling betrekking heeft en hoeveel thema’s je gewaardeerd wenst te hebben in het kader van de herregistratie, kan het zijn dat wij er gaandeweg achter komen dat jouw ontwikkeling op een ander thema meer betrekking heeft en/of dat jouw ontwikkeling meer of minder thema’s raakt dan je voorafgaand zelf had aangegeven.

10. Zijn jullie voor alle thema's gecertificeerd?

Nee. Wij zijn echter van alle thema’s enkel niet gecertificeerd voor het professionalseringsthema Wildcard.

11. Wat als ik het als schoolleider niet eens ben met de toegekende herregistratiewaarde?

Als je het als schoolleider niet eens bent met de toegekende herregistratiewaarde / aantal punten dan adviseren wij je eerst om rechtstreeks contact op te nemen met jouw beoordelaars. Mocht je er onverhoopt niet uitkomen, dan kan je jouw klacht bij ons formeel kenbaar maken door een e-mail te sturen naar kwaliteit@slimassessments.nl.