Vaak gestelde vragen

Hieronder kunt u een aantal vaak gestelde vragen zien die wij krijgen met betrekking tot herregistratie.

1. Kan ik als schoolleider in één keer alle 100 punten halen om zo aan mijn herregistratieverplichting voldoen?
Ja, maar dit zal eerder een uitzondering dan regel zijn (ongeacht voor welk extern bureau wordt gekozen als professioneel beoordelaar).  Om aan 100 punten te komen moet er namelijk sprake zijn van een zeer sterke ontwikkeling, zowel qua breedte (aantal professionaliseringsthema’s) als qua niveau.

Immers, er worden 10 punten per afgedekt thema + 0, 10 of 20 extra punten voor het niveau van ontwikkeling (niet per thema) toegekend.

Om in één keer alle 100 punten te halen dient u als schoolleider zich dan ook op minimaal 8 professionaliseringsthema’s te laten waarderen (8 x 10 punten per afgedekt thema + 20 punten voor het niveau van ontwikkeling. 

#

Onder “achteraf te waarderen activiteiten” vallen álle vormen van leren waarvan de schoolleider zelf vindt dat deze bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling als schoolleider. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Maar dus ook het volgen van een opleiding of scholingstraject dat niet is opgenomen in de catalogus. Het gaat om alle zaken die bijdragen aan de professionele ontwikkeling, misschien zelfs zonder dat de schoolleider het zich realiseert. 

3. Wat houdt de Table of Learning precies in?

De Table of Learning van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Lee Shulman is een soort taxonomie voor professioneel leren en bevat zes niveaus. Met behulp van deze taxonomie stellen wij vast of een thema is “afgedekt” én beoordelen wij het niveau van totaalontwikkeling van de schoolelider.

Wanneer er minimaal sprake is van niveau 4 (afstand en reflectie) wordt een thema als “afgedekt” beschouwd en krijgt u als schoolleider 10 punten per thema. Daarnaast kan u schoolleider extra punten verkrijgen als u over de gehele lijn laat zien in uw ontwikkeling verder te zijn dan ‘afstand en reflectie’. U krijgt 10 punten extra wanneer uw ontwikkeling valt binnen niveau 5 van de Table of Learning en 20 punten extra wanneer uw ontwikkeling valt binnen niveau 6 van de Table of Learning.

Bekijk hier wat exact onder niveau 4,5 en 6 van de Table of Learning wordt verstaan. 

4. Een onderdeel van jullie werkwijze in het kader van herregistratie is het waarderingsgesprek. Wat houdt dit gesprek in?

Voorheen heette dit gesprek het validerend gesprek, maar de term waarderingsgesprek heeft een positievere, minder beoordelende bijklank. Het waarderingsgesprek is een verdiepende / onderzoekende dialoog waarbij het reflecteren op ervaringen centraal staat. In het gesprek zoeken wij naar congruentie tussen wat een schoolleider zegt en doet. Wij vragen hem of haar meer beeld te geven. Wat zou je voorheen hebben gedaan? Wat doe je nu? Waaruit blijkt dat je je hierin ontwikkeld hebt?

Het waarderingsgesprek wordt altijd afgenomen door  twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening van een enkele persoon. Hierbij kiezen wij voor de assessorencombinatie van een assessmentprofessional of -psycholoog en een domein deskundige, iemand met gedegen onderwijs-gerelateerde kennis en ervaring.

5. Wat zijn de exacte investeringskosten?

De investeringskosten zijn gebaseerd op het aantal thema’s waarvan een schoolleider vindt dat hij of zij een ontwikkeling heeft doorgemaakt (en dit kan onderbouwen) en gewaardeerd wenst te hebben.

Dit betekent dat de investeringskosten in principe losstaan van het aantal punten dat een schoolleider daadwerkelijk toegekend krijgt.

De investeringskosten variëren tussen de € 750,- ( 1 thema; max. 30 punten) en €1450,- (8 thema’s of meer; max. 100 punten).

6.Vanaf wanneer geldt de nieuwe herregistratiesystematiek?

De nieuwe herregistratiesystematiek geldt al vanaf medio november 2020. Hierbij is er voor professioneel beoordelaars wel sprake van een overgangsregeling tot 1 februari 2021.

7. Hoe verhouden de nieuwe professionaliseringsthema's zich tot de oude thema's?

In deze conversietabel kunt u zien hoe de nieuwe professionaliseringsthema’s zich verhouden tot de oude thema’s. In de eerste kolom ziet u de oude professionaliseringsthema’s staan. In de tweede kolom staan de deelthema’s die bij betreffend professionaliseringsthema horen. In de derde kolom leest u hoe het nieuwe professionaliseringsthema heet.

Hieronder kunt u een aantal vaak gestelde vragen zien die wij krijgen met betrekking tot registratie.

1. Wat is het verschil tussen een assessment en een EVC-procedure?
Wanneer u geen schoolleidersopleiding heeft gevolgd kunt u ervoor kiezen om een toetsend assessment of een EVC-procedure af te leggen. Beide methoden toetsen of u beschikt over de basiskwalificaties die beschreven staan in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. Maar er zijn ook een aantal verschillen:

  1. Een toetsend assessment duurt over het algemeen een dag, voor een EVC-procedure moet u rekenen op een traject van meerdere weken.
  2. Bij een EVC-procedure maakt u een portfolio met uw eerder opgedane ervaring en kennis (praktijkervaring, opleidingen, cursussen). Het geheel toont dat u voldoet aan de basiskwalificaties. Tot besluit van het traject volgt een eindgesprek. Bij een assessment wordt uw kennis en ervaring gedurende één dag getoetst.

2. Kan ik mij als interim-manager ook registreren met behulp van jullie schoolleidersassessment?
Ja, mits u aan de voorwaarden van minimale werkervaring (in het onderwijs) voldoet weergegeven bij vraag 4. Verder dient u zich er van bewust te zijn dat bij de inschrijving het verplicht is een dienstverband op te voeren. Omdat bij ons de rapportage (incl. registratie-advies) twee jaar geldig is, dient u als interim-manager op het moment van  assessmentafname zelf of binnen de daaropvolgende twee jaar wel een klus als schoolleider in het primair of (voortgezet) speciaal onderwijs te hebben om zich vervolgens in te kunnen schrijven en te registreren.

6. Waarin onderscheidt jullie assessment zich van andere aanbieders?
Omdat wij als eerste aanbieder (eind 2014) zijn opgenomen in het register hebben wij inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot zowel het uitvoeren van individuele schoolleidersassessments als de implementatie van grote trajecten in het kader van registratie op stichtingsniveau (incl. teamanalyses). Ook hebben wij hierdoor veel data kunnen verzamelen waardoor wij schoolleiderspecifieke normgroepen kunnen gebruiken en een zeer representatieve benchmark hebben. Andere belangrijke onderscheidende elementen van ons assessment staan hieronder weergegeven.

  • Twee beoordelaars. Een belangrijk onderscheid is dat wij bij de interactiemomenten (interview, presentatieoefening en praktijkoefening) altijd twee beoordelaars (een psycholoog NIP en een onderwijs domeindeskundige) inzetten die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het werken met meerdere beoordeelaars een positieve invloed heeft op de betrouwbaarheid van het assessment.
  • Meergraden feedbackscan. Een ander belangrijk onderscheid is dat wij – met behulp van een meergraden feedbackscan – in het assessment ook de mening van uw collega’s betrekken. Hierdoor krijgt u een vergroot inzicht in hoe u op anderen overkomt en kunnen wij uw zelfbeeld vergelijken met het beeld dat anderen van u hebben.
  • Persoonlijke face-to-face terugkoppeling. Bij ons krijgt u altijd een persoonlijke face-to-face terugkoppeling over uw resultaten (in tegenstelling tot een beknopte telefonische terugkoppeling), hetgeen op een andere dag geschiedt dan de afname van het assessment. Wij geloven in de kracht en meerwaarde van interactie en dat een persoonlijke nabespreking kan bijdragen aan het begrip en de acceptatie van de door ons gegeven ontwikkeladviezen.

Hieronder kunt u een aantal vaak gestelde vragen zien die wij krijgen met betrekking tot assessments in het algemeen.

3. Waarom maakt een cognitieve capaciteitentest deel uit van het assessment? Is mijn diploma niet afdoende?
Een capaciteitentest geeft een beeld van iemands cognitieve capaciteiten. Omdat dit een krachtige voorspeller is van het toekomstig functioneren in de praktijk, geldt de test als een waardevol assessmentonderdeel. Een afgeronde opleiding geeft een veel minder scherp beeld over iemands denkniveau, omdat de ene opleiding veel moeilijker is dan de andere of slechts een beroep doet op specifieke capaciteiten. Ook kan het zijn dat iemand een opleiding vooral op inzet en doorzettingsvermogen behaald heeft, waardoor het diploma minder zegt over zijn of haar denkkracht. Dat het cognitief vermogen van personen binnen een opleidingsniveau sterk kan variëren, is terug te zien in de resultaten binnen een zgn. normgroep. Hoewel iedereen binnen die normgroep een opleiding op hetzelfde niveau heeft afgerond, is het verschil in scores op de cognitieve capaciteitentest tussen deze personen groot. Daarom maakt zo’n test als indicator van denkkracht deel uit van een assessment’.

4. Heeft het zin om te oefenen met intelligentietests of cognitieve capaciteitentests?
Ja, oefenen maakt onderdeel uit van een goede voorbereiding. Dit geldt in het bijzonder wanneer u nog nooit een intelligentietest of cognitieve capaciteitentest hebt gemaakt of wanneer dit een lange tijd geleden is. U wordt er niet slimmer van, maar u kunt uw resultaat wel opschroeven.

5. Ziet de opdrachtgever altijd mijn (test)resultaten?
Nee, tenzij u hier toestemming voor geeft. Wij werken volgens de beroepscode van psychologen (NIP). Volgens deze code heeft u als kandidaat het blokkeringsrecht, wat inhoudt dat u aangeeft dat wat er uit het assessment komt niet doorgestuurd wordt naar de organisatie.