Naast een zeer uiteenlopend klantenbestand in de profit-sector zijn wij erg actief in het onderwijs. Ruime kennis en ervaring in onderwijsadvies en -begeleiding maakt dat wij passende en branchespecifieke oplossingen hebben voor uw vragen op het gebied van in-, door- en uitstroom. Naast de meest bekende selectie- en registratieassessments voor leidinggevenden, verzorgen wij ook veel ontwikkel- en loopbaantrajecten voor leidinggevenden in het onderwijs, maar ook voor leerkrachten. Vanuit de voor ons zo kenmerkende talentbenadering, onderzoeken we niet alleen de kwaliteiten en het potentieel van de kandidaat, maar kunnen wij hen ook ondersteuning bieden in hun verdere ontwikkeling of in het maken van loopbaankeuzes.

 

Gratis loopbaan-advies voor 45-plussers in het primair onderwijs

Herkent u dit?

Heeft u als bestuurder of schooldirecteur in uw organisatie 45-plus medewerkers die twijfelen of (de invulling van) hun huidige functie nog wel aansluit bij hun talenten of kwaliteiten? Of medewerkers die minder bevlogen lijken te zijn in vergelijking tot vroeger of moeite hebben om het hoofd te bieden aan (veranderende) taakeisen?

Voor bestuurders of schooldirecteuren met medewerkers met dit soort vraagstukken hebben wij een ontwikkeltraject of loopbaanonderzoek samengesteld dat volledig kan worden bekostigd vanuit een tijdelijke subsidieregeling  ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van Sociale Zaken. Na het volgen van het traject zal uw medewerker meer zicht hebben op wat de toekomst voor hem brengt en hoe hij hier zelf invloed op kan hebben. Hij zal een beter beeld hebben van wat hij wil, kan en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat hij werkend zijn AOW-leeftijd kan bereiken.Klik hier voor het openen van onze folder voor meer informatie.

Registratie schoolleider

SRPO_vignet_kleur (2)

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich sinds juni 2013 inschrijven in het schoolleidersregister, iets dat inmiddels via de CAO-PO verplicht is gesteld. Zij kunnen zich als registerdirecteur (RDO) of registeradjunct-directeur (RADO) laten registreren als zij kunnen aantonen te beschikken over de competenties als beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Schoolleiders kunnen dit onder andere aantonen met behulp van een succesvol afgerond schoolleidersassessment. De investeringskosten van een schoolleidersassessment bedragen € 1750,- (excl. 21% BTW). Klik hier voor het openen van onze folder voor meer informatie.

Herregistratie schoolleider: validering van informeel leren

Vaak wordt bij professionalisering gedacht aan het volgen van een (na)scholing of cursus, oftewel formele vormen van leren. Er vindt echter ook veel professionele ontwikkeling plaats in- en door het werk, het in de literatuur genoemde ‘workplace learning’ ook wel informeel leren genoemd. Veel van dit leren gebeurt ongemerkt: het leerproces en de opbrengst worden niet geëxpliciteerd door de lerende. In het onderstaande filmpje geeft Quinta Kools (Lector Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hier verder uitleg over. 

Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor de herregistratie. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema. U kunt uw ontwikkeling laten valideren door andere schoolleiders, maar ook door een professioneel beoordelaar, zoals SLIM Assessments. Wij zijn voor alle thema’s gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Klik hier voor het openen van onze folder voor meer informatie.

Ontwikkelassessment Leraar PO

Heeft u startende leerkrachten die weliswaar gekwalificeerd zijn en waarin u duidelijk potentieel ziet, maar die (nog) niet uit de verf komen? Of heeft u leerkrachten die het lastig vinden mee te komen met veranderingen in organisatie of curriculum? Heeft u leerkrachten die klaar zijn voor een volgende stap als leerkracht, maar waarbij u geen duidelijk beeld heeft waar hun talent ligt of waar zij zich verder in zouden moeten of kunnen ontwikkelen?

Voor al deze vragen hebben wij het ontwikkelassessment leerkracht PO ontwikkeld. Het assessment richt zich op het in kaart brengen van de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel die per 1 augustus 2017 van kracht zijn. In plaats van de bekende zeven SBL-competenties zijn er nu drie inhoudelijke domeinen (vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch) die door een onderverdeling in kennis en kunde uiteenvallen in vijf groepen. Hierbij wordt niet alleen het concreet waarneembaar gedrag getoetst (wat laat je zien), maar ook het ontwikkelpotentieel (waar ligt je talent). Het assessment wordt in de school afgenomen en richt zich op de dagelijkse praktijk. Het assessment bestaat uit verschillende onderzoeksmethoden.

Het eindresultaat is een assessmentrapport waarin concrete ontwikkeltips worden gegeven waarmee de richting en vorm van de ontwikkeling van de leraar (in relatie tot het profiel startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam) in kaart worden gebracht. Bij deze ontwikkeltips wordt nadrukkelijk antwoord gegeven op de specifieke vraag van de leerkracht en / of school en wordt aangesloten bij het talent van de leerkracht. Wij geloven dat mensen succesvol zijn wanneer zij doen wat bij hun talenten past. Talent toepassen in het werk betekent voor ons dat iemand niet alleen competent kan handelen, maar ook energie en voldoening haalt uit het uitvoeren van een activiteit. Iedereen heeft een talent dat hij verder kan ontwikkelen. Maar niemand heeft overal talent voor. En dus is het volgens ons een illusie om te denken dat mensen elke willekeurige vaardigheid kunnen ontwikkelen als ze maar hard genoeg hun best doen en vaak genoeg op training gaan.Neem met ons contact op voor meer informatie.